Po půl roce

Shrnutí našich poznatků za půl roku bych vyjádřila následovně:
Nejčastější typy energetických map:
Energie chybí v 6. centru, které je zodpovědné za syntézu, monirtoring sebereflexi, hodnoty, systém.
Další slabší místo je 2. centrum, které ma na starosti snášení na zem, opakovatelnost, scaling. Tedy jádro podnikání.
Vize jsou deklarované jako silné, jejich energie neprostupuje dolů systémem a nesytí 6. a. 5. centrum.
Vize nejsou zřetelně vyjádřené, já bych je spíše nazvala ambicemi.
Tím je 6. centrum blokované jakoby chyběla vůle a odvaha k jejich přeměně do systému podnikání.
Jak to vidí Tomáš https://www.facebook.com/groups/824753354257171/permalink/907195189346320/
Jak to vidíte Vy ?

Obrazy jsou živé bytosti

Obrazy jsou živé bytosti. Myšlenka plzeňského rodáka, malíře, který se proslavil malováním obrazů Maurů na Novém Zélandë.
Bohumil Lindauer odjel z Rakouska Uherska aby se vyhnul vojenské službë a usadil se na Novém Zélandu, kde už předtím hrstka vystëhovalců z Plzeňska založila vesnici. Živil se jako zamëstnanec britské koloniální správy malovánim domorodců. Ti vëřili, že obrazy obsahují část jejich duše a tuto víru sdílel i Lindauer.
Obrazy lze nyní vidët v Plzni, kam byly zapůjčeny aby tak poprvé vycestovaly z Nového Zélandu. Tam zaujímají člení misto v galerii v Ouklanfu.

Meditace ve škole

V Británii meditují dëti na zakladní škole. Půlhodinka dennë. Dëti se cítí šťastné a odnášejí si do života užitečný návyk. Budou schopne řešit lépe svoje problémy.

Hundreds of primary school children in Berkshire have had meditation classes introduced into their timetables. As Nikki Mitchell reports, the and anxieties, and improve their concentration

Proč nás nenávidí ?

Proč nás nenávidí ?
Esej o dynamice vzniku teroristických skupin stojí za přečtení.
Dynamika teroristických skupin je podobná jako vzmik firmy.
Hlavní myšlenky:
A. Teroristou se nikdo nerodí, nýbrž se ním stává za určitých podmínek.
Vznik terorismu nemá základ v Islámu.
Základem je vznik protispolečensky nalaďené skupiny. Živnou půdou je společenské vyloučení na základë odlišnosti. Odlišnost může být etnická, sociální, národnostní. Čím více nerovnosti a obecnë frustrace, tím snadnëji odlišnost vzniká. Skupina podobných lidí si tvoří pevné vazby, solidaritu.
B. Dynamika vyloučené skupiny vede k radikalizaci. Vedení se ujímá vůdce – podnikatel, který sjednocuje zájmy a stanovuje vizi. Pojmenuje problém – určí napřitele, stanoví pravidla. Soviologické průzkumy ukázali, že skupina je o hotná nedt vëtší riziko než jednotlivec. Tak skupina smëřuje stále k radikálnëjsím postupům a řešením.
C. Teprve nyní je místo pro konspirační teorie. Vůdce skupiny hledá a nachází zdroje pro činnost skupiny, která se stává zdrojem obživy. Zde se uplatní politické zájmy, které chtëjí společnost destabilizovat. Domácí i zahraniční.
Jaká je náprava?
Nevytvářet podminky pro sociální vyloučenost. Sociální spravedlnost a politická korektnost jsou základem.
Můj dodatek:
Toto je americká studie, založená zejména na sociologických experimentech.
Myslím, že stejné závëry lze vyvodit i z nedavných evropskývh dëjin. Terorismus bujel v carském Rusku i v předválečném Nëmecku. Četné Atentáty na politiky. Nakonec i ve konsolidovanem husákovském Československu. Sabotáže a únosy letadel se stovkami cestujících na palubë jako rukojmí. Vše jako výsledek politického útlaku.

Photos: Getty ImagesCass SunsteinProfessor at Harvard; Co-Author, „Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups…
www.linkedin.com

Nechat odejít neznamená opustit

Zveme Vás na druhou dílnu Čístit a nechat odejít

4.11.2015 od 17 do 19 hod v Poradne Nadja

Můj plán je prohloubit vnímání energie srdečního centra a dostat ve sdíleníé k rpožitkům sounáležitosti v podnikání a jejich přínosu.

Přihlásit se můžete zde nebo e mailem na  Tomáše Havrdu <tomas.havrda at ica-akcelerator.cz>

Registrační poplatek 200Kč uhraďte, prosím, před akcí na účet 670100-2212652376/6210. Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ (identifikační číslo firmy/podnikání) a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení. Při platbě na místě je registrační poplatek 300Kč. Doklad o zaplacení obdržíte po akci.

První dílna programu: „Energie a Management“.
na téma: „Čistit a nechat jít – cesta ke svobodě v podnikání“ se konala 3.9.2015.

V meditaci, kteoru jsme vedla jsem viděla  „jsem na čisté zelené louce a vidím vše daleko zalité sluncem“.11951965_892119417490002_1140653342599171208_n

Děti inovací

Zaujal më pŕíbëh českých inovátorů, otce a syna.
Umí přefiltrovat prasečí kejdu na pitnou vodu.
Vybudovali si vlastní výzkumný institut bez dotací.
To je energie !

Na trhu najdete hodně „soft“ inovací, které souvisejí s informačními technologiemi. Méně často narazíte na inovaci, která vyžaduje…
modernirizeni.ihned.cz|By all: Economia, a.s.

Mohou meditace pomoci firmám ?

Mohou meditace pomoci firmám ?
Nabízíme meditace a následné interpretace pro firemní týmy.
Pojďme společnë experimentovat.
Stále více výzkumů a mëření potvrzuje pozitivní vliv meditací na zdraví.
Energii meditujících lze zaznamenat v podobë gama vln mozku na EEG, lze také zobrazit uspořádání neuronů.
S meditační praxí začal Google již v roce 2012.

Být teď a tady, pozvánka na dílnu 7.10.2015

Proč se nedaří realizovat vize? Od podnikatelů často slyšíme, jak je těžké ba nemožné realizovat vize. Podnikání založená v 90 letech jsou nezřídka v permanentní krizi. Trh je nasycený, nejsou lidi na nové produkty, přežíváme ze dne na den. Vize by byly, ale vlastně není, kdy se jimi zabývat. Založit nové podnikání také není lehké, všechno je obsazené, špatné zákony, korupce atd.

Já se raději nedívám napravo, nalevo a za svojí vizí jdu. Když narazím na zeď, tak se otočím a jdu jinou cestou. Když mi něco nejde, hledám, čím to blokuji. Zde mi pomáhá práce s energií.

Vize se mohou realizovat jen, když jim tady a teď uvolním cestu. Energie nedbá na to, co bylo a co bude. Počítá se, co je teď, v tomto okamžiku.

Lustruji tedy, na čem lpím, co si chci z minulosti přenést, co nechci opustit a přenastavit. Zde pomáhá meditace na solar plexus, který obhospodařuje naše vztahy. Přenesením vztahů do srdeční čakry dojde k čištění a svobodě nechat staré odejít.

Srdeční centrum pak může nasvítit to nové, co přichází shora, z krčního centra. Zde se vize taví do konkrétních produktů a postupů a také do slov. V rovnováze se sakrálním centrem potom dojde k manifestaci, věci se zhmotní.

To je tady, v reálném světě bez kdyby a ale.

Takto popisujeme řadu procesů a vidíme, že nefungují. Proč?

Pokud tento proces nefunguje, je zjevné, že tělo nebo podnikání je nemocné a budeme jej léčit? Jak? Prací na sobě i na něm. Meditací a postupnými kroky budeme čistit a dělat místo novému. Svět se mění a my potřebujeme silná a zdravá těla i podniky.

V řadě Dílen budeme každý měsíc pracovat s jednotlivými centry, jejich kombinacemi a procesy. Zvědomovat a stavět zdravé, vědomé podnikání. To je moje vize a nabídka.

Xenia