Po půl roce

Shrnutí našich poznatků za půl roku bych vyjádřila následovně:
Nejčastější typy energetických map:
Energie chybí v 6. centru, které je zodpovědné za syntézu, monirtoring sebereflexi, hodnoty, systém.
Další slabší místo je 2. centrum, které ma na starosti snášení na zem, opakovatelnost, scaling. Tedy jádro podnikání.
Vize jsou deklarované jako silné, jejich energie neprostupuje dolů systémem a nesytí 6. a. 5. centrum.
Vize nejsou zřetelně vyjádřené, já bych je spíše nazvala ambicemi.
Tím je 6. centrum blokované jakoby chyběla vůle a odvaha k jejich přeměně do systému podnikání.
Jak to vidí Tomáš https://www.facebook.com/groups/824753354257171/permalink/907195189346320/
Jak to vidíte Vy ?

Obrazy jsou živé bytosti

Obrazy jsou živé bytosti. Myšlenka plzeňského rodáka, malíře, který se proslavil malováním obrazů Maurů na Novém Zélandë.
Bohumil Lindauer odjel z Rakouska Uherska aby se vyhnul vojenské službë a usadil se na Novém Zélandu, kde už předtím hrstka vystëhovalců z Plzeňska založila vesnici. Živil se jako zamëstnanec britské koloniální správy malovánim domorodců. Ti vëřili, že obrazy obsahují část jejich duše a tuto víru sdílel i Lindauer.
Obrazy lze nyní vidët v Plzni, kam byly zapůjčeny aby tak poprvé vycestovaly z Nového Zélandu. Tam zaujímají člení misto v galerii v Ouklanfu.

Meditace ve škole

V Británii meditují dëti na zakladní škole. Půlhodinka dennë. Dëti se cítí šťastné a odnášejí si do života užitečný návyk. Budou schopne řešit lépe svoje problémy.

Hundreds of primary school children in Berkshire have had meditation classes introduced into their timetables. As Nikki Mitchell reports, the and anxieties, and improve their concentration

Proč nás nenávidí ?

Proč nás nenávidí ?
Esej o dynamice vzniku teroristických skupin stojí za přečtení.
Dynamika teroristických skupin je podobná jako vzmik firmy.
Hlavní myšlenky:
A. Teroristou se nikdo nerodí, nýbrž se ním stává za určitých podmínek.
Vznik terorismu nemá základ v Islámu.
Základem je vznik protispolečensky nalaďené skupiny. Živnou půdou je společenské vyloučení na základë odlišnosti. Odlišnost může být etnická, sociální, národnostní. Čím více nerovnosti a obecnë frustrace, tím snadnëji odlišnost vzniká. Skupina podobných lidí si tvoří pevné vazby, solidaritu.
B. Dynamika vyloučené skupiny vede k radikalizaci. Vedení se ujímá vůdce – podnikatel, který sjednocuje zájmy a stanovuje vizi. Pojmenuje problém – určí napřitele, stanoví pravidla. Soviologické průzkumy ukázali, že skupina je o hotná nedt vëtší riziko než jednotlivec. Tak skupina smëřuje stále k radikálnëjsím postupům a řešením.
C. Teprve nyní je místo pro konspirační teorie. Vůdce skupiny hledá a nachází zdroje pro činnost skupiny, která se stává zdrojem obživy. Zde se uplatní politické zájmy, které chtëjí společnost destabilizovat. Domácí i zahraniční.
Jaká je náprava?
Nevytvářet podminky pro sociální vyloučenost. Sociální spravedlnost a politická korektnost jsou základem.
Můj dodatek:
Toto je americká studie, založená zejména na sociologických experimentech.
Myslím, že stejné závëry lze vyvodit i z nedavných evropskývh dëjin. Terorismus bujel v carském Rusku i v předválečném Nëmecku. Četné Atentáty na politiky. Nakonec i ve konsolidovanem husákovském Československu. Sabotáže a únosy letadel se stovkami cestujících na palubë jako rukojmí. Vše jako výsledek politického útlaku.

Photos: Getty ImagesCass SunsteinProfessor at Harvard; Co-Author, „Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups…
www.linkedin.com

Mohou meditace pomoci firmám ?

Mohou meditace pomoci firmám ?
Nabízíme meditace a následné interpretace pro firemní týmy.
Pojďme společnë experimentovat.
Stále více výzkumů a mëření potvrzuje pozitivní vliv meditací na zdraví.
Energii meditujících lze zaznamenat v podobë gama vln mozku na EEG, lze také zobrazit uspořádání neuronů.
S meditační praxí začal Google již v roce 2012.

Má Pluto srdce ?

Xenia Svobodova's photo.

Má Pluto srdce ?
Tak to vypadá podle obrázku, který poslala sonda Horizont.
Horizont letěla k Plutu na okraj Sluneční soustavy 9 let a urazila nepředstavitelných 5 miliard km.
Americká agentura NASA splnila svůj cíl poslat sondy ke všem planetám Sluneční soustavy.

 

Firemní vesmír

Firma vytváří svůj vesmír, tak jako každý z nás. Vesmír má parametry podle toho která energetická centra jsou rozvinuta.
Druhé centrum, sakrální, rozhoduje o vědomí hojnosti. Toto centrum zajišťuje reprodukci, čili ve firmě opakovatelnost a udržitelnost. Jsou to všechny činnosti, které zajišťují výrobu nebo službu a její prodej. Pokud toto centrum funguje dobře máme vědomí hojnosti.

Udělali jsme z násilí zábavu ?

„Udělali jsme z násilí zábavu“.
Říká autor konceptu Nenásilné komunikace Marshall Rosemberg.
“ Máme dialekt šakala, řeč odsudků, názorů a postojů. Zbavujeme se zodpovědnosti, „je to firemní politika“
Rosebmerg učí mluvit řečí žirafy, ta má dlouhý krk a velké srdce. Daleko k hlavě a blízko srdci.